1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


29/07/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

         

На основание заповед № РД-07-541/09.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Дикчан” /ТП „ДЛС Дикчан”/.

    Предмет на търга: Кафе-аперитив, представляващ самостоятелен обект в сграда – публична държавна собственост, находяща се в поземлен имот № 90, кв. 19 по плана на с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград, съгласно Акт за публична държавна собственост № 3128/24.11.2015 г. Недвижимият имот, обект на търга за отдаване под наем, е разположен на първи етаж в административната сграда на „ДЛС Дикчан”, и е с площ 50,65 кв.м.

   Началната месечна наемна цена е определена съгласно експертна оценка, изготвена от Цанко Найденов Спасовски, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100473/14.12.2009 г. от „Камарата на независимите оценители в България”, в размер на 216,00 (двеста и шестнадесет) лева без ДДС.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на вносим в касата на ТП „ДЛС Дикчан” или по банков път, по сметка: BIC:CECBBGSF, IBAN:BG58 CECB 9790 50F8 0305 00, ЦКБ АД Клон Благоевград в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДЛС Дикчан”, с адрес: с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов“ № 39, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДЛС Дикчан” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДЛС Сатовча”.

   Търгът ще се проведе на 28.09.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДЛС Дикчан” с адрес: с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов“ № 39.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 19.10.2020 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.