1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


23/07/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

         

На основание заповед № РД-07-436/26.06.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белово” /ТП „ДГС Белово”/.    

Предмет на търга: сграда с идентификатор 03592.502.842.1, със застроена площ от 316 кв.м., на два етажа, конструкция масивна, построена 1989 г., с предназначение: Сграда за обществено хранене, разположена в поземлен имот с идентификатор 03592.502.842, находящ се в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, бул. „Юндола” 20, съгласно скица на сграда № 15-396932 от 17.05.2020 г. на СГКК - гр. Пазарджик.

Началната тръжна месечна цена е в размер на 535,00 (петстотин тридесет и пет) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от Цанко Найденов Спасовски, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100473/14.12.2009г. от „Камарата на независимите оценители в България”.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Белово” или по банков път, по сметка: IBAN: BG26UBBS 80021051530230, BIC: UBBSBGSF, банка ОББ, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Белово”, с адрес: гр. Белово 4470, бул. Юндола” № 20, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Белово” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Белово”.

   Търгът ще се проведе на 28.08.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Белово”, с адрес: гр. Белово 4470, бул. „Юндола” № 20.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 30.09.2020 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.