1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниПРЕСИНФОРМАЦИЯ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ


09/07/2020

В землището на драгоманското село Владиславци, в района на „Държавно горско стопанство Сливница”, са водени регламентирани санитарни сечи, предизвикани от съхнене на белия бор в резултат на нападение от върхов корояд. Първият сигнал за нападението на вредителя е регистриран през 2017 г., като по време на извършване на сечта се появяват нови короядни петна, за които също са издадени предписания за провеждане на санитарни сечи. Това показва извършената незабавна съвместна проверка с участието на служители на Югозападното държавно предприятие и Регионална дирекция по горите – София във връзка с публикуван сигнал в рубриката „Аз, репортерът” на бТВ, със съмнения за незаконно изсичане на гори.

          От приложения снимков материал се установява, че заснените кадри са в два подотдела, които представляват 45-годишни изкуствено създадени иглолистни култури от бял и черен бор с противоерозионна цел. При извършената теренна проверка не е установена сеч извън границите на короядните петна. И в двата подотдела се наблюдава естествено възобновяване на гората от зимен дъб, мъждрян, габър, като в единия от тях процесът е по цялата площ.

          За съжаление, короядът е вредител, който се развива под кората на дърветата и проведената своевременно санитарна сеч е единственият начин за ограничаването му. Със затоплянето на климата и увеличаване на възрастта им тези изкуствени борови насаждения ще страдат все повече от насекоми, гъби или съхнене. Дори отгледните грижи на лесовъдите не са в състояние да компенсират несъвместимостта между екологичните условия (ниска надморска височина, недостатъчна влага в плитките каменливи почви, засушаване и т.н.) и екологичните изисквания на белия бор в случая.