1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

13/11/2019

ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. ПРЕДСТАВИ ЮЗДП ПРЕД БИЗНЕСА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

11/11/2019

РЪКОВОДСТВОТО НА ЮЗДП ЩЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

08/11/2019

БИЗНЕСЪТ ПОМАГА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УВРЕДЕНИ ГОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

31/10/2019

НАД 10 000 КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ ОСИГУРИ ЮЗДП ЗА ПРИРОДОЗАЩИТНИ ИНИЦИАТИВИ
ОБЯВЛЕНИЕ

31/10/2019

На основание заповед № РД-49-361/23.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” (ТП ДГС Самоков).
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

28/10/2019

Нов пожар над с. Бойка, в района на "ДГС Елешница"
СЪОБЩЕНИЕ

28/10/2019

ДО СДРУЖЕНИЕ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЮГОЗАПАД
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/10/2019

ОТ 40 ДО 60 ЛЕВА Е ЦЕНАТА НА ШИРОКОЛИСТНИТЕ ДЪРВА, ЗАКУПЕНИ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД В ГОРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/10/2019

ЮЗДП СЪОРГАНИЗАТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА ПО ГОРСКА ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ
ОБЯВА

17/10/2019

На основание заповед № РД-07-929/30.08.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти /ПИ/ в горски територии – частна държавна собственост, находящи се в землището на с. Борово, ЕКАТТЕ 05606, община Гоце Делчев, ТП „ДГС Гоце Делчев”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

15/10/2019

ЮЗДП ПОДКРЕПИ ОСМИЯ ФЕСТИВАЛ НА КЕСТЕНА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

11/10/2019

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРЕВЕНЦИЯТА СРЕЩУ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ ПРЕДСТАВИ ЮЗДП ПРЕД ЧУЖДИ ЕКСПЕРТИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

09/10/2019

ЧУЖДЕСТРАННИ ЕКСПЕРТИ ПО ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

09/10/2019

25 АКТА ЗА НАРУШЕНИЯ В ГОРИТЕ СЪСТАВИХА ЗА СЕДМИЦА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЮЗДП
КОНКУРС

02/10/2019

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2019 г. ОБЯВЯВА ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИE
ЗАПОВЕД

02/10/2019

Заповед РД 48-61/1.10.2019г., изд. на осн.чл.126, ал.2 от ЗВМД, за определяне мерки при констатиране случаи на АЧС при диви свине и утвърдени указания за определяне на инфектирана зона около констатиран случай на АЧС при дива свиня и мерки за биосигурност
ЗАПОВЕД

02/10/2019

Заповед РД 48-62/1.10.2019г. по чл. 54, ал. 5, т. 1 и т. 4 от ЗЛОД за разрешаване групово ловуване на дива свиня и забрана лова в ловностопански райони, попадащи в подзона А на инфектираните зони около констатиран случай на АЧС при дива свиня
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

30/09/2019

ЮЗДП ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

30/09/2019

АНГЛИЙСКА ТЕЛЕВИЗИЯ СНИМА ФИЛМ В ГОРИТЕ НА РИЛА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

19/09/2019

ЮЗДП ВЪЗСТАНОВИ НОВИ ТРИ БАРАЖА В ПОРОЙНИ ВОДОСБОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ДГС ПЪРВОМАЙ”
 1  2  3