1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Документи ЮЗДП

Годишен план за ползване на дървесина на ДП
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Годишен план за ползване на дървесина на ДП
Вътрешните правила за достъп до обществена информация в ЮЗДП.ДП
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
Заповед за утвърждаване на общите условия на договорите за възлагане на добив и продажба на дървесина от държавните предприятия и териториалните поделения
Списък на гори във фаза на старост в защитени зони от Натура 2000
Вътрешни правила За планиране и разходване на средства, заложени в Инвестиционната програма от Финансовия план на "Югозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград /ЮЗДПДП?, текущ и авариен ремонт.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС/ДЛС към ДП
Годишен план за ползване на дървесина на ДП
Гори във фаза на старост
Стратегически план
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС/ДЛС към ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2016
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2016
Етичен кодекс на "Югозападно държавно предприятие"ДП
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС/ДЛС към ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2015
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2015
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2014
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2013
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2012