1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИЛесокултурни мероприятия
- Година 2019 - 103 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Арамлиец ddsaramliec@nug.bg 1901 Възлагане на дейности в горските територии, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 9 и т. 10 и чл. 12, ал. 1 и чл. 15, ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 1399 Открит конкурс
13.03.2019
28.03.2019
ДЛС Дикчан ddssatovcha@abv.bg 1902 1. Оран в горските разсадници- отдели 4-10, 188-9, 10, 280-3 пролет и есен2. Фрезоване в горските разсадници- отдели 4-10, 188-9, 10, 280-3 пролет и есен3. Повдигане със скоба на произведени иглолистни горски фиданки в лехи - пролет 2003 Открит конкурс
15.04.2019
12.04.2019 12.04.2019
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1901 "Отглеждане на две и три годишни горски култури на територията на ТП ДЛС"Осогово"на площ от 275 дка. 15889 Конкурс
07.05.2019
23.05.2019 23.05.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsosogovo@abv.bg 1903 "Отглеждане на млади насаждения без материален добив-осветление в отдели 201"ч" и 295"ф" на площ от 41 дка. 2578 Конкурс
06.08.2019
23.08.2019 23.08.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsogovo@abv.bg 1904 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление 95 дка 6855 Конкурс
17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1905 1.Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него 43 дка - 1214.12лв.2.Почвоподготовка:направа на ръчни тераси на площ от 72 дка - 19 438.84 лв3.Залесяване: ръчно садене на фиданки с меч на Колесов на площ от 72 дка-8235.38 лв.4.Отглеждане на едно 37170 Конкурс
04.10.2019
22.10.2019 22.10.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsosogovo@abv.bg 1606 1.Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него 30 дка за 1080, 48лв.2.Подготовка на почвата: направа на ръчни тераси - 58 дка за 16505.72 лв.3.Залесяване: ръчно садене на фиданки с меч на Колесов- 58 дка за 8149.16лв.4. Отглеждане на едногодишни 33013 Конкурс
18.10.2019
05.11.2019 05.11.2019
ДЛС Осогово 078 55 20 31 ddsosogovo@abg.bg 1906 1.Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него на площ от 30дка за 1080, 48лв.2.Подготовка на почвата: направа на ръчни тераси на площ от 58 дка за 16505, 72лв.3.Залесяване:ръчно садене на фиданки с меч на Колесов на площ от 58дка за 8149, 16лв. 4 33013 Конкурс   05.11.2019 05.11.2019
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1901 почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на горски култури 35424 Собствени работници   25.03.2019
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1902 отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветления 67дка 5341, 29лв, прочистка 37дка - 2927, 57лв 8268 Собствени работници   25.03.2019
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1904 подпомагане на естественото възобновяване чрез отглеждане на подраст и изсичане на подлес 88 дка за 7545, 48лв 7545 Собствени работници   25.03.2019
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1905 мероприятия в семепроизводни градини 42дка за 3934, 28лв 3934 Собствени работници   25.03.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1901 Попълване на горски култури в отд. 114 г - 24 дкаОтглеждане на тригодишни горски култури в отд. 114 г - 300 дка 18223 Открит конкурс
11.03.2019
28.03.2019
ДГС Брезник dgsbreznik@abv.bg 1901 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1901, подотдел 69-10, землище на с. Бабица, общ. Брезник 19122 Открит конкурс
26.02.2019
14.03.2019 14.03.2019
ДГС Брезник dgsbreznik@abv.bg 1902 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 1902, подотдели: 19т, 19у, землище на гр. Брезник, общ. Брезник 11430 Открит конкурс
26.02.2019
14.03.2019 14.03.2019
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1904 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1904, подотдел 10-1, землище на с. Брезнишки извор, общ. Брезник 10102 Открит конкурс
26.02.2019
14.03.2019 14.03.2019
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1905 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1905, подотдели: 10-1, землище на с. Брезнишки извор, 10д, 10е, 10ж, землище на с. Садовик, общ. Брезник 15073 Открит конкурс
26.02.2019
14.03.2019 14.03.2019
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1906 Възлагане на лесокултурна дейност - почистване на площи и подготовка на почвата за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури в обект № 1906, подотдели: 56-1, землище на с. Красава, 64-1, 64-3, землище на с. Горни Романци, общ. Брезник 50160 Открит конкурс
16.10.2019
31.10.2019 31.10.2019
ДГС Гърмен 0751 93 900 dlgarmen@abv.bg 1901 1. Почистване на площи -24 дка- 950, 41лв2. Почвоподготовка-направа на ръчни тераси-9600лм-5456, 31лв3. Попълване на култури-ръчно садене на фиданки с МК- 4855 бр-1039, 39лв4. Първо отглеждане на двегод. култури-9600лм-1328, 67лв5. Второ отглеждане на двегод. 17763 Открит конкурс
25.01.2019
12.02.2019 12.02.2019
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@abv.bg 1901 Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП ДГС "Дупница" 12075 Открит конкурс
13.03.2019
02.04.2019 02.04.2019
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1901 Отглеждане на двугодишни горски култури - 33 дка. 1066 Собствени работници   03.06.2019 03.06.2019
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1902 Отглеждане на млади насаждения без материален добив, подотдел 250 "г2" - 163 дка. 7642 Собствени работници   15.07.2019 15.07.2019
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1903 Поддръжка на съществуваща минерализована ивица - 7 500 лм. 9960 Собствени работници   03.06.2019 03.06.2019
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1904 Отгледни мероприятия в генеративни градини, подотдел- 199 к, 200 "с" - 26 дка. 7575 Собствени работници   01.09.2019 01.09.2019
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1902 Първо и второ отглеждане на тригодишни горски култури. 3962 Открит конкурс
28.01.2019
26.08.2019 26.08.2019
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1903 Попълване - 9 550 бр. фиданки - 21 дка, три отглеждания на 11 дка двегодишни горски култури /общо 33 дка/, две отглеждания на 131 дка тригодишни горски култури /общо 262 дка/. 16624 Открит конкурс
28.01.2019
15.02.2019
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1907 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление - 195 дка. 10759 Открит конкурс
06.08.2019
02.08.2019 02.08.2019
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1908 Механизирана обработка на почвата в Държавен горски разсадник "Герена" 2030 Открит конкурс
01.10.2019
18.10.2019 18.10.2019
ДГС Земен dgs_zemen@abv.bg 1901 Първо и второ отглеждане на двегодишни култури-окопаване на горски култури в площадки в подотдели-194-р1, 194-и1, 271-м1 3023 Открит конкурс
28.02.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Земен dgs_zemen@abv.bg 1902 Първо и второ отглеждане на тригодишни култури-окопаване на горски култури в площадки в подотдел-15-я 3866 Открит конкурс
28.02.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Земен dgs_zemen@abv.bg 1903 Първо и второ отглеждане на тригодишни култури-окопаване на горски култури в площадки в подотдели-32-"з", 215-"з1", 194-"з2" 3820 Открит конкурс
28.02.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Земен dgs_zemen@abv.bg 1904 Оран еднопосочна с тракторни плугове, брануване с дискова брана, фрезоване на угорните ивици-механизирано- в горски разсадник «Полето» 203 Открит конкурс
28.02.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Земен 07741 23 18 dgs_zemen@abv.bg 1905 Почистване на площи за залесяване, направа на площадки с ръчни инструменти, ръчно садене и съхраняване на фиданки с моторен свредел, първо отглеждане-окопаване на горски култури, второ отглеждане-окопаване на горски култури, трето отглеждане-окосяване на пле 13279 Открит конкурс
03.09.2019
19.09.2019 19.09.2019
ДГС Земен dgs_zemen@abv.bg 1906 Отглеждане на млади насаждения без материален добив-"37-о", "222-з1" 2508 Открит конкурс
09.10.2019
25.10.2019 25.10.2019
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 19001 "Попълване на култури - ръчно садене на фиданки /20дка/, и едно отглеждане на тригодишни култури /103дка/" 9480 Открит конкурс
13.03.2019
29.03.2019 29.03.2019
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 19002 "Попълване на горски култури /6дка/ и едно отглеждане на тригодишни горски култури /34дка/" 2855 Открит конкурс
15.03.2019
29.03.2019 29.03.2019
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 19003 "Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 625дка" 23300 Открит конкурс
09.05.2019
28.05.2019 28.05.2019
ДГС Костенец dlkostenec@nug.bg 1901 Почвоподготовка – есен 2019 г., съхранение на фиданки, отваряне на дупки с моторен свредел, залесяване след моторен свредел пролет 2019 г., първо, второ отглеждане на едногодишни култури, първо и второ отглеждане на две годишни култури и първо отглеждане 6886 Открит конкурс
28.02.2019
18.03.2019
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1907 1. Почистване на площи за залесяване.2. Почвоподготовка:Направа на ръчни тераси, Отваряне на дупки с моторен свредел.3. Залесяване: Ръчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел, пролет 2019 г. - иглолистниВременно съхраняване на фидан 29561 Открит конкурс
04.01.2019
22.01.2019 22.01.2019
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1908 I. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ. II. ПОЧВОПОДГОТОВКА: 1.Направа на ръчни тераси, 2.Отваряне на дупки с моторен свредел.III. ЗАЛЕСЯВАНЕ:1.Ръчно садене на фиданки, 2.Временно съхраняване на фиданки.IV. ОГРАЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ 2019 Г.V. ОТГЛЕЖДАНЕ НА 32247 Открит конкурс
04.02.2019
20.02.2019 20.02.2019
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1910 1. Почистване на площи за залесяване.2. Почвоподготовка:Направа на ръчни тераси, Отваряне на дупки с моторен свредел.3. Залесяване: Ръчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел, пролет 2020 г. - иглолистниВременно съхраняване на фидан 57309 Открит конкурс
01.10.2019
17.10.2019 17.10.2019
ДГС Кресна 070017777 dlkresna@nug.bg 1911 1. Почистване на площи за залесяване.2. Почвоподготовка:Направа на ръчни тераси, Отваряне на дупки с моторен свредел.3. Залесяване: Ръчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел, пролет 2020 г. - иглолистниВременно съхраняване на фидан 45467 Открит конкурс
01.10.2019
17.10.2019 17.10.2019
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1912 1. Почистване на площи за залесяване.2. Почвоподготовка:Направа на ръчни тераси, Отваряне на дупки с моторен свредел.3. Залесяване: Ръчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел, пролет 2020 г. - иглолистниВременно съхраняване на фидан 65597 Открит конкурс
01.10.2019
17.10.2019 17.10.2019
ДГС Кюстендил dgskustendil@abv.bg 1901 Попълване на тригодишни култури /5 дка - подотдел 632-я/ и отглеждане на две- и тригодишни култури / общо 458 дка - подотдели 48-д, 120-в, 123-с, 126-с, 650-с, 122-п, 122-щ, 632-я/. 26002 Открит конкурс
13.03.2019
29.03.2019 29.03.2019
ДГС Кюстендил 0035978986969 dgskustendil@abv.bg 1805 Отглеждане на едногодишни горски култури /първо и следващо/ - 53п, 119г, 120г1, 128е, 128ж, 346щ - общо 162 дка 6325 Договаряне
20.09.2019
01.10.2019 01.10.2019
ДГС Кюстендил 0035978986969 dgskustendil@abv.bg 1902 Отглеждане на млади насаждения без материален добив /осветления и прочистки/ - общо 190 дка - подотдели 22-х1, 23-л, 48-д, 115-л, 122-д1, 123-и, 126-ф. 12929 Открит конкурс
07.10.2019
22.10.2019 22.10.2019
ДГС Места dgs.mesta@abv.bg 1902 Възлагане на лесокултурна дейност с предмет:1. Ръчно плевене и разрохкване на почвата по редовете в културите. /първо отглеждане на двегодишни култури/, 2. Изрязване на плевели със сръп - зазимяване /второ отглеждане на двегодишни култури/. 3946 Открит конкурс
22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Места dgs.mesta@abv.bg 1903 Възлагане на лесокултурна дейност с предмет:1.Ръчно плевене и разрохкване на почвата по редовете в културите /първо отглеждане на двегодишни култури/, 2.Изрязване на плевели със сърп – зазимяване /второ отглеждане на двегодишни култури/.3.Изрязване на плев 7577 Открит конкурс
22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Места +35989393987 dgs.mesta@abv.bg 1901 1. „ГЕНЕРАТИВНИ ГРАДИНИ – ОФОРМЯНЕ НА КОРОНИ, ПОЧИСТВАНЕ НА САМОСЕВ И ИЗДЪНКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС МЕСТА”” 11269 Открит конкурс
15.08.2019
14.08.2019 14.08.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1906 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - прочистки на площ от 92 дка. 6888 Открит конкурс
03.09.2019
02.09.2019 02.09.2019
ДГС Места dlmesta@nug.bg 1907 1.Почистване на площи за залесяване - 38 дка, 2.Почвоподготовка - направа на ръчни тераси - 15200 л.м., 3.Залесяване и съхранение на фиданките - 22800 бр., 4.Първо отглеждане на едногодишни култури - 15200 л.м, 5.Второ отглеждане на едногодишни култури - 1520 20792 Открит конкурс
18.09.2019
04.10.2019 04.10.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1904 1. Поддръжка на стари минерализовани ивици - 12 500 л.м 14053 Собствени работници   15.04.2019 15.04.2019
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1905 Маркиране на Лесосечен фонд за 2020 година 8675 Собствени работници   15.04.2019 15.04.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dgsnevestino@abv.bg 19001 Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП ДГС "Невестино" 16242 Открит конкурс
19.02.2019
06.03.2019 06.03.2019
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 19002 Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлеса 11654 Открит конкурс
16.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДГС Невестино dlnevestino@nug.bg 19003 Есенна почвоподготовка, залесяване, първо и второ отглеждане на култури 42964 Открит конкурс
17.10.2019
01.11.2019 01.11.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1901 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I. Попълване на култури1.Изкопаване на дупки с тракторен свредел 80 71920 Открит конкурс
05.02.2019
21.02.2019 21.02.2019
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 19 предмет на конкурса - лесокултурни дейностимяркаколичествосрок на изпълне- ние, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ВЪНШНИ УСЛУГИ – РАЗСАДНИК - механизираноххх2445, 20ОранДка 8001.08.2019 г. – 30.12.2019 г.2410, 20ФрезованеДка 801.08 2445 Открит конкурс
27.06.2019
15.07.2019 15.07.2019
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 19 Предмет на конкурса лесокултурни дейностиМясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествоСрок на изпълнение, от дата до датаСтойност на обекта и дейностите(лв.без ДДС)Отглеждане на култури без материален добив137-е дка601.09.2019г.30.10.201 1805 Открит конкурс
25.07.2019
30.08.2019 30.08.2019
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 19 Обект № 19-5предмет на конкурса – лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълне- ние, в датистойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2019 Г.Изкореняване 195-б, 195-в, 195-г 39350 Открит конкурс
29.08.2019
13.09.2019 13.09.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1909 Попълване на тригодишни култури и отглеждане на тригодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 8835 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1910 Попълване на тригодишни култури и отглеждане на тригодишни култури в І ГСУ Мирково 3537 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1911 Попълване на тригодишни култури и отглеждане на двегодишни и тригодишни култури в V ГСУ Душанци 3164 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1912 Попълване на двегодишни култури и отглеждане на двегодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 8883 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1913 Попълване на двегодишни култури и отглеждане на двегодишни култури в І ГСУ Мирково и ІІ ГСУ Петрич 6668 Открит конкурс
22.02.2019
11.03.2019 11.03.2019
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1901 Залесяване и отглеждане на едногодишни горски култури в І ГСУ Мирково, ІІ ГСУ Петрич, ІІІ ГСУ Челопеч и V ГСУ Душанци 17624 Открит конкурс
25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1902 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 10375 Открит конкурс
25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1903 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 15100 Открит конкурс
25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1904 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 10568 Открит конкурс
25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1905 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 17184 Открит конкурс
25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1906 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 7050 Открит конкурс
25.02.2019
13.03.2019 13.03.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1904 Отваряне на дупки с моторен свредел, залесяване, първо, второ и трето отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 10568 Договаряне
28.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1910 Попълване на тригодишни култури, първо и второ отглеждане на тригодишни култури в І ГСУ Мирково 3537 Договаряне
28.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1911 Попълване на тригодишни култури, първо и второ отглеждане на двегодишни култури, първо и второ отглеждане на тригодишни култури в V ГСУ Душанци 3164 Договаряне
28.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1905 Отваряне на дупки с моторен свредел, залесяване, първо, второ и трето отглеждане на едногодишни култури в ІV ГСУ Копривщица 17184 Договаряне
28.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1915 Почистване на площи и подготовка на почвата през 2019 г., отваряне на дупки с моторен свредел, залесяване на горски култури, първо, второ и трето отглеждане на горски култури през 2020 г. в ІV ГСУ Копривщица 27404 Открит конкурс
04.09.2019
24.09.2019 24.09.2019
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1916 Почистване на площи и подготовка на почвата през 2019 г., отваряне на дупки с моторен свредел, залесяване на горски култури, първо, второ и трето отглеждане на горски култури през 2020 г. в ІV ГСУ Копривщица 22466 Открит конкурс
04.09.2019
24.09.2019 24.09.2019
ДГС Първомай dlparvomai@nug.bg 19001 Механизирано подкопаване на тополови фиданки с Г-образна скоба на стойност 980, 00 лева без ДДС. 980 Открит конкурс
28.01.2019
13.02.2019 13.02.2019
ДГС Първомай dlparvomai@nug.bg 19003 Обект № 1900-3предмет на конкурса – лесокултурни дейности: място за извършване на дейностите, отдел/подотдел, мярка-количество, срок на изпълнение в дати, стойност на обекта за дейностите (лв. без ДДС):I.ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ-4925, 34 лв.1.На 32835 Открит конкурс
12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1901 залесяване-22дка, попълване култури-9дка, отглеждане 1, 2, 3 годишни култури-290, 65дка, подготовка на почвата за залесяване-104дка, косене трева в разсадник-27дка, 49294 Открит конкурс
11.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС Разлог DDSRazlog@nug.bg 1901 Попълване на горски култури - 24 дка. Първо отглеждане на горски култури - 50 дка и второ отглеждане на горски култури - 50 дка. 8268 Открит конкурс
28.02.2019
19.03.2019
ДГС Разлог DDSRazlog@nug.bg 1904 Отгледни мероприятия в семепроизводствени градини - отдел 33 "в" - 10 дка и отдел 185 "к" - 30 дка 7335 Открит конкурс
22.07.2019
08.08.2019
ДГС Разлог 0747 8 01 60 DDSRazlog@nug.bg 1905 1. Почистване на площи за залесяване - 4 дка. 2.Есенна почвоподготовка - 9 дка. 3. Залесяване - 9 дка. 4. Попълване на горски култури - 12 дка. 5. Отглеждане на горски култури (първо и второ) - 18 дка. 5360 Открит конкурс
05.09.2019
25.09.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1901 1.ПОПЪЛВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ- 22 дка-1858 лв.1.1.временно съхраняване на фиданки1.2.ръчно садене на фиданки в цепнатини2.ОТГЛЕЖДАНЕ НА 2 и 3 годишни ГОРСКИ КУЛТУРИ-690 дка-18337 лв.2.1.първо и второ отглеждане-ръчно плевене и разрохкване на почвата по ре 20195 Открит конкурс
28.02.2019
15.03.2019 15.03.2019
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1903 1.почвоподготовка есен 2019г.-30 дка-1.1.почистване на площи за залесяване-3 дка.1.2.направа на тераси с ръчни инструменти.2.залесяване пролет 2020г.-30 дка-2.1.временно съхранение на фиданки, 2.2.ръчно садене на фиданки в цепнатини.3.отглеждане на 1 год.к 17724 Конкурс
09.10.2019
25.10.2019 25.10.2019
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1901 Попълване на горски култури.Отглеждане на горски култури. 19958 Открит конкурс
05.03.2019
21.03.2019 21.03.2019
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1905 Генеративни градини-оформяне на корони, почистване на самосев и издънки на територията на ТП "ДГС Симитли" 21618 Открит конкурс
29.07.2019
14.08.2019 14.08.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1901 1.ОТВАРЯНЕ НА ДУПКИ С МОТОРЕН СВРЕДЕЛ – ПРОЛЕТ 2019 Г.2.САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В МАЛКИ ДУПКИ, ОТВОРЕНИ С МОТОРЕН СВРЕДЕЛ-ПРОЛЕТ 2019 Г.3.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧЛЕЗ РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ЦЕПНАТИНИ – ПРОЛЕТ 2019 Г.4.Временно съхранение на фиданки5.ПЪРВО ОТГЛЕ 5878 Открит конкурс
01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1902 1.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧРЕЗ РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ЦЕПНАТИНИ - ПРОЛЕТ 2019 Г.2.ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ФИДАНКИ3.ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА 4 ГОД. КУЛТУРИ4.ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ – НА 4 ГОД. КУЛТУРИ 1349 Открит конкурс
01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1903 1.ОТВАРЯНЕ НА ДУПКИ С МОТОРЕН СВРЕДЕЛ – ПРОЛЕТ 2019 Г.2.САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В МАЛКИ ДУПКИ, ОТВОРЕНИ С МОТОРЕН СВРЕДЕЛ-ПРОЛЕТ 2019 Г.3.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧЛЕЗ РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ЦЕПНАТИНИ – ПРОЛЕТ 2019 Г.4.Временно съхранение на фиданки5.ПЪРВО ОТГЛЕ 14298 Открит конкурс
01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1904 1.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧРЕЗ ИЗКОПАВАНЕ НА ДУПКИ С РЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ – 3 Г. - ПРОЛЕТ 2019 Г.2.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ ЧРЕЗ РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ДУПКИ – 3 г. - ПРОЛЕТ 2019 Г.3.Временно съхранение на фиданки4.ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТОПОЛОВИ КУЛТУРИ5.ВТОРО ОТГ 5203 Открит конкурс
01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1905 1.Почистване на площи от отпадаци от сечта чрез събиране на купчини или пояси пролет 2019 г. 2.Направа на площадки с ръчни инструменти 2019 г.3.РЪЧНО САДЕНЕ НА ФИДАНКИ В ЦЕПНАТИНИ – ПРОЛЕТ 2019 Г.4.Временно съхранение на фиданки5.ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА 1 ГОД 13476 Открит конкурс
01.03.2019
19.03.2019 19.03.2019
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1906 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - "Осветления", в иглолистни насаждения - 28 дка и в широколистни - 12 дка 2102 Открит конкурс
18.09.2019
08.10.2019 08.10.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1904 Попълване на култури - 11, 2 дка, Първо отглеждане на култури - 34, 42 дка, Косене - 34, 42 дка, Второ отглеждане - 4, 42 дка 3705 Открит конкурс
12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1905 Попълване на култури - 16, 79 дка, Първо отглеждане на култури - 107, 0 дка, Косене - 107, 0 дка, Второ отглеждане на култури - 105, 0 дка 6314 Открит конкурс
12.02.2019
28.02.2019 28.02.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1906 Попълване на култури - 10, 45 дка, Първо отглеждане на култури - 36, 0 дка, Косене - 36, 0 дка 2283 Открит конкурс
12.02.2019
20.03.2019 20.03.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1907 Попълване на култури - 22, 33 дка, Първо отглеждане на култури - 84, 4 дка, Косене - 84, 4 дка, Второ отглеждане - 42, 9 дка 8854 Открит конкурс
12.02.2019
20.03.2019 20.03.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1908 Отглеждане на млади насаждения без материален добив в подотдели 626-ж, 627-з, 650-п, 650-ч - 44 дка 2097 Открит конкурс
09.08.2019
23.08.2019 23.08.2019
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1909 Почистване-49, 0 дка, Почвоподготовка-49, 0 дка, Залесяване-49, 0 дка, Отглеждане-49, 0 дка 25347 Открит конкурс
17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДГС София dlsofia@nug.bg 1910 Почистване-29, 0 дка, Почвоподготовка-29, 0 дка, Залесяване-29, 0 дка, Отглеждане-29, 0 дка 10594 Открит конкурс
17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДГС Трън 07731 2136 dgs_tran@abv.bg 1901 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1901, подотдели: 106з1, землище на с. Кожинци, 159н, землище на с. Стайчовци, 179р, землище на с. Бохова, 244п1, землище на гр. Трън, 297а, землище на с. Глоговица, 336 19380 Открит конкурс
27.02.2019
15.03.2019 15.03.2019
ДГС Трън 07731 2136 dgs_tran@abv.bg 1902 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 1902, подотдел 336ф, землище на с. Велиново, общ. Трън 41 Открит конкурс
27.02.2019
15.03.2019 15.03.2019
ДГС Трън 07731 2136 dgs_tran@abv.bg 1903 Възлагане на лесокултурна дейност - механизирани дейности по производство на посадъчен материал в обект № 1903, подотдел 199-6 (Държавен горски разсадник „Блато”), землище на гр. Трън 1576 Открит конкурс
18.04.2019
07.05.2019 07.05.2019