1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИЛесокултурни мероприятия
- Година 2017 - 80 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Арамлиец 071582058 dlsaramliec@abv.bg 1702 Отглеждане на млади насаждения без материален добив в подотдел 297-з 862 Открит конкурс

15.08.2017 15.08.2017
ДЛС Дикчан 07541 21 70 ddssatovcha@iag.bg 1701 Извършване на дейностите:1.1.оран - пролет 25 дка в отдели 4-10, 188-7, 188-8, 280-31.2.оран – есен 5 дка в отдел 188-72.1.фрезоване- пролет 25 дка в отдели 4-10, 188-7, 188-8, 280-32.2. фрезоване - есен 5 дка в отдел 188-7 1800 Открит конкурс
06.04.2017
25.04.2017 25.04.2017
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1701 1.Попълване на горски култури, ръчно садене на фиданки с меч на Колесов и временно съхраняване на фиданки на площ в отдели : 204"я", 205"ш", 210"щ" на площ от 10 дка - 861, 67 лева.2.Отглеждане на тригодишни горски култури в отдели: 204"я", 205"ш", 210"щ" н 4020 Конкурс
08.03.2017
24.03.2017 24.03.2017
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1702 1.Отглеждане на млади насаждения без материален добив - иглолистни в отдели 535"ц", 113"ю", 113"х" - 159 дка за 9567 лв.2.Отглеждане на млади насаждения без материален добив-широколистни в отдели 190"н" 219"п" - 49 дка за 2305 лв 11872 Конкурс
27.07.2017
15.08.2017 15.08.2017
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1703 1.Почистване на площи за залесяване-изнасяне на събрана вършина в отдели: 246"ш, 2454д", 254"х" на площ от 60дка -1500, 19 лв.2.Подготовка на почвата за залесяване - направа на ръчни тераси в отдели: 246"ш, 2454д", 254"х" на площ от 80дка -19872, 48 лв.3.Зале 40961 Конкурс
20.09.2017
05.10.2017 05.10.2017
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1704 1.Отглеждане на млади насаждения без материален добив в отдел 212"д" 2851 Конкурс   10.10.2017 10.10.2017
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1606 залесяване -садене на бб фиданки с подобрен меч на Колесов-104дка, отглеждане на горски култури 208 17369 Собствени работници   13.03.2017
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1701 почистване на площи за залесяване-15дкапочвоподготовка - 15дка, попълване на горски култури- 5дкаотглеждане на горскикултури 44 дка 1933 6312 Собствени работници   13.03.2017
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1702 отглеждане на млади насаждения без материален добив осветлеие 75 дка, прочистка-34дка 5177 Собствени работници   09.03.2017
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1703 подръжка на минерализовани ивици 10428 м 10380 Собствени работници   01.06.2017
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1704 подпомагане на естественото възобновяване -отглеждане на подраст - 59дка, изсичане на подлес - 29дка 5059 Собствени работници   09.03.2017
ДГС Белово belowo_dgs@abv.bg 1701 Първо и второ отглеждане на три годишни иглолистни горски култури в отдел 252 д на територията на ТП ДГС Белово. 900 Открит конкурс
04.04.2017
20.04.2017 20.04.2017
ДГС Благоевград dlblagoevgrad@nug.bg 17 „Механизирана почвоподготовка за залесяване с акация, летен дъб и топола- Пролет 2017г., включваща пълна обработка на почвата - риголване, подравняване на горски площи и изкопаване на дупки”, обективирана в Обект № 17-1, в държавни горски територии, на те 1900 Открит конкурс
10.03.2017
29.03.2017 29.03.2017
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1701 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в Обект № 1701, подотдел 68в, землище на с. Арзан, общ. Брезник 12223 Открит конкурс
13.03.2017
29.03.2017 29.03.2017
ДГС Гърмен 075193900 dlgarmen@abv.bg 1703 1. Почистване на площи-12дка - 870, 34лв2. Почвоподготовка-направа на ръчни тераси -12дка - 2270, 74лв3. Попълване на култури-ръчно садене-16, 5дка - 890, 83 лв4. Съхраняване на фиданки - 4950 броя - 15, 42 4047 Открит конкурс
16.03.2017
04.04.2017 04.04.2017
ДГС Гърмен 075193900 dlgarmen@abv.bg 1701 1.Второ отглеждане на двегодишни кулнури -три пъти поливане на тополови култури -115, 6 дка - 4937, 18 лв.2.Отглеждане на тригодишни култури-един път поливане на тополови култури- 50 дка - 695, 27 лв. 5632 Открит конкурс
17.03.2017
04.04.2017 04.04.2017
ДГС Дупница 0701 5 13 81 dldupnitca@nug.bg 1701 Попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС "Дупница". 12640 Открит конкурс
02.03.2017
21.03.2017 21.03.2017
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1701 Попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП "ДГС Елешница". 44460 Открит конкурс
28.02.2017
16.03.2017 16.03.2017
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1703 Отглеждане на млади насаждения без материален добив на територията на ТП "ДГС Елешница". 4337 Открит конкурс
07.04.2017
26.04.2017 26.04.2017
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1704 Отгледни мероприятия в генеративни градини в подотдели - 284 "а", 283 "е" на територията на ТП "ДГС Елешница". 7374 Открит конкурс
03.05.2017
31.05.2017
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1705 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури на територията на ТП "ДГС Елешница". 4351 Открит конкурс
07.09.2017
27.09.2017 27.09.2017
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1701 Почистване на площи и изгаряне на вършина-10дка есен 2016, почвоподготовка -маркиране и направа на ръчни тераси-16 дка есен 2016г., почистване на площи и изгаряне на вършина - 36 дка пролет 2017г., почвоподготовка-маркиране и направа на ръчни тераси-60 дка 37348 Открит конкурс
24.11.2016
05.12.2016 09.12.2016
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@abv.bg 1702 Попълване на двегодишни горски култури - 11 дка и два пъти отглеждане на двегодишни горски култури - ръчно плевене и разрохкване на почвата - 26 дка. 3884 Открит конкурс
17.02.2017
07.03.2017 07.03.2017
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1705 Почистване на площи и сечища за залесяване, есенна почвоподготовка - направа на р. тераси - 8 180 лм, залесяване на 10 350 бр. фиданки - пролет 2018 г., три пъти отглеждане на 21, 5 дка едногодишни култури. 11301 Открит конкурс
18.09.2017
04.10.2017 04.10.2017
ДГС Етрополе dl_etropole@abv.bg 1703 Отглеждане на млади насаждения без материален добив-405 дка 16800 Открит конкурс
11.08.2017
29.08.2017 29.08.2017
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1701 Ръчно садене на фиданки с моторен свредел, първо, второ и трето отглеждане на едногодишни култури 21569 Открит конкурс
22.02.2017
10.03.2017 10.03.2017
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1702 Първо, второ и трето отглеждане на двегодишни култури 9928 Открит конкурс
22.02.2017
10.03.2017 10.03.2017
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1703 Отглеждане на млади насаждения без материален добив 2127 Открит конкурс
02.08.2017
18.08.2017 18.08.2017
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1704 Направа на площадки с ръчни инструменти 3859 Открит конкурс
02.08.2017
18.08.2017 18.08.2017
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 17001 Попълване и първо отглеждане на тригодишни култури/отд. 286 "11"/ 4125 Открит конкурс
16.02.2017
08.03.2017 13.03.2017
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 17002 Попълване и две отглеждания на двегодишни култури /отд.15 "ж", 36 "в"/ 11970 Открит конкурс
16.02.2017
08.03.2017 13.03.2017
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 17003 Попълване и две отглеждания на двегодишни култури/отд. 476 "д"/ 14759 Открит конкурс
16.02.2017
08.03.2017 13.03.2017
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 17005 Отглеждане на млади насаждения без материален добив. 26058 Открит конкурс
14.03.2017
30.03.2017 30.03.2017
ДГС Костенец dlkostenec@nug.bg 1701 "Почистване площа за залесяване, маркиране площа, направа на ръчни тераси за залесяване, отглеждане на млади насаждения без материален добив на територията на ТП ДГС Костенец 7275 Открит конкурс
22.06.2017
12.07.2017
ДГС Кресна dgskresna@abv.bg 1702 Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури. 4661 Открит конкурс
21.02.2017
13.03.2017 13.02.2017
ДГС Кресна dgskresna@abv.bg 1704 1.Подпомагане на естественото възобновяване - 30 дка.2.Осветления - 150 дка.3.Прочистки - 55 дка. 7162 Открит конкурс
21.02.2017
13.03.2017 13.03.2017
ДГС Кюстендил dgskustendil@abv.bg 1701 Попълване на горски култури и отглеждане на две и тригодишни горски култури 16000 Открит конкурс
21.02.2017
10.03.2017 10.03.2017
ДГС Кюстендил dgskustendil@abv.bg14982.8 1702 "Отглеждане на млади насаждения без материален добив " 14983 Открит конкурс
23.05.2017
09.06.2017 09.06.2017
ДГС Кюстендил dgskustendil@abv.bg 1703 Почистване на площи за залесяване, маркиране на площта и направа на ръчни тераси, ръчно садене на фиданки и отглеждане на едногодишни горски култури 36799 Открит конкурс
15.09.2017
03.10.2017 03.10.2017
ДГС Кюстендил dgskustendil@abv.bg 1704 Почистване на площи за залесяване, маркиране на площта и направа на ръчни тераси, ръчно садене на фиданки и отглеждане на едногодишни горски култури 34865 Открит конкурс
15.09.2017
03.10.2017 03.10.2017
ДГС Места dgs.mesta@abv.bg 1701 1.Ръчно садене на фиданки с подобреният меч на колесов, 2.Съхраняване на фиданки, 3. Ръчно плевене и разрохкване на почвата по редовете в културите. /първо отглеждане на едногодишни култури/, 4. Ръчно плевене и разрохкване на почвата по редовете в културите. 11761 Открит конкурс
16.02.2017
07.03.2017 07.03.2017
ДГС Места dgs.mesta@abv.bg 1702 1. Ръчно плевене и разрохкване на почвата по редове в културите /първо отглеждане на тригодишни култури /, 2. Ръчно плевене и разрохкване на почвата по редове в културите / първо отглеждане на двегодишни култури /, 3. Изрязване на плевели със сърп /второ от 21394 Открит конкурс
16.02.2017
07.03.2017 07.03.2017
ДГС Места dlmesta@nug.bg 1704 1."Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 105 дка" 6053 Открит конкурс
01.08.2017
16.08.2017 16.08.2017
ДГС Невестино 078 55 10 14 dgsnevestino@abv.bg 17001 Залесяване, попълване, отглеждане на 1, 2, 3 годишни култури, осветление на култури и подпомагане на естественото възобновяване. 33607 Открит конкурс
14.02.2017
01.03.2017 01.03.2017
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 17 предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмярка, количество, срок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ДГС ПетричВид лесокултурна дейност – ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ – ТОПОЛ 44 Открит конкурс
15.02.2017
06.03.2017 06.03.2017
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 17 предмет на конкурса - лесокултурни дейности, мяркаколичество, срок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите 3709, 20(лв. без ДДС)ВЪНШНИ УСЛУГИ – РАЗСАДНИК - механизирано ОранДка30, 0001.05.2017 г. – 31.12.2017 г.1152, 00лвФрезованеДка20, 00 3709 Открит конкурс
05.04.2017
21.04.2017 21.04.2017
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1701 Попълване и отглеждане на тригодишни горски култури в ІV ГСУ Копривщица. 18021 Открит конкурс
17.02.2017
08.03.2017 08.03.2017
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1702 Попълване и отглеждане на двегодишни горски култури в ІV ГСУ Копривщица. 9728 Открит конкурс
17.02.2017
08.03.2017 08.03.2017
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1703 Попълване и отглеждане на двегодишни горски култури в ІV ГСУ Копривщица. 11459 Открит конкурс
17.02.2017
08.03.2017 08.03.2017
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1704 Попълване на двегодишни и тригодишни горски култури и отглеждане на двегодишни и тригодишни култури в земл. на с. Челопеч (ІІІ ГСУ) и в земл. на с. Душанци (V ГСУ). 9094 Открит конкурс
17.02.2017
08.03.2017 08.03.2017
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1705 Отглеждане на едногодишни горски култури и други отгледни дейности в едногодишни култури в земл. на с. Мирково (І ГСУ) и земл. на с. Петрич (ІІ ГСУ). 3452 Открит конкурс
17.02.2017
08.03.2017 08.03.2017
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1706 Попълване и отглеждане на двегодишни горски култури в земл. на с. Мирково (І ГСУ). 8869 Открит конкурс
17.02.2017
08.03.2017 08.03.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1707 Попълване и отглеждане на двегодишни горски култури в земл. на с. Мирково (І ГСУ). 6807 Открит конкурс
17.02.2017
08.03.2017 08.03.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1708 Попълване на двегодишни и тригодишни горски култури и отглеждане на двегодишни и тригодишни култури в земл. на с. Мирково (І ГСУ). 9301 Открит конкурс
17.02.2017
08.03.2017 08.03.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1714 Почистване на площи и почвоподготовка през 2017 г., залесяване и отглеждане на едногодишни култури през 2018 г. в І ГСУ "Мирково" 25992 Открит конкурс
15.08.2017
31.08.2017 31.08.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1715 Почистване на площи и почвоподготовка през 2017 г., залесяване и отглеждане на култури през 2018 г. във ІІ ГСУ "Петрич" 33565 Открит конкурс
15.08.2017
31.08.2017 31.08.2017
ДГС Пирдоп dgspirdop@abv.bg 1716 Почистване на площи и почвоподготовка през 2017 г., залесяване и отглеждане на култури през 2018 г. в V ГСУ "Душанци". 16344 Открит конкурс
15.08.2017
31.08.2017 31.08.2017
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1717 Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и ограждане на култури през 2017 г., залесяване, ограждане и отглеждане на култури през 2018 г. в ІV ГСУ "Копривщица". 58052 Открит конкурс
15.08.2017
31.08.2017 31.08.2017
ДГС Първомай dlparvomai@nug.bg 1700 І.Почвоподготовка:1.Изкопаване на дупки с ръчни инструменти 60/60/60 - отдел и подотдел 137-д - 7 дка на стойност 1109 лв. без ДДС.2.Направа на ръчни тераси 50/25 - отдел и подотдел 155-1 - 27 дка на стойност 6035 лв. без ДДС.3.Направа на ръчни тераси 50/ 29434 Открит конкурс
15.02.2017
06.03.2017 06.03.2017
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dgsradomir@abv.bg 1702 1. Попълване на култури - 4687, 79 лв.2. Първо и второ отглеждане на две годишни култури - 11902, 83 лв.3. Първо отглеждане на три годишни култури - 1 340, 24 лв. 17931 Открит конкурс
02.03.2017
21.03.2017 21.03.2017
ДГС Радомир 0777 8 21 42 dlradomir@nug.bg 1703 1.Почистване на площи-71, 327дка, 2.Направа на ръчни тераси-71, 327дка, 3.Залесяване-ръчно садене на фиданки в цепнатини-71, 327дка, 4.Първо отглеждане на 1-год.култури-71, 327дка, 5.Второ отглеждане на 1-год.култури-71, 327дка, 6.отглеждане млади насаждения б 38047 Открит конкурс
28.08.2017
11.09.2017 11.09.2017
ДГС Разлог DDSRazlog@nug.bg 1701 1. Попълване и отглеждане на горски култури. 4023 Открит конкурс
27.02.2017
17.03.2017 17.03.2017
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1701 1.попълване на култури-33 дка2.отглеждане на 2год.култури-69 дка 2.1. 1-во отгл.-30 дка-ръчно плевене и разрохкване по редовете. 2.2. 2-ро отгл.-30дка-окосяване на плевели с коса 2.3. отгл.на топола-9 дка -поливане3.отглеждане на 3 год.култури-30дка 3.1. 9611 Открит конкурс
04.04.2017
19.04.2017 19.04.2017
ДГС Рилски манастир 1703 ръчно почистване на площи от храсти, трънки, къпини и др. чрез изсичане 9037 Открит конкурс
01.09.2017
18.09.2017 18.09.2017
ДГС Симитли dlsimitli@nug.bg 1701 Почвоподготовка, залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури и ограждане на култури 13250 Открит конкурс
21.02.2017
10.03.2017 10.03.2017
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1702 Залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури 8263 Открит конкурс
21.02.2017
10.03.2017 10.03.2017
ДГС Симитли dlsimitli@nug.bg 1706 Генеративна градина - оформяне на корони, почистване на самосев и издънки 6535 Открит конкурс
18.05.2017
02.06.2017 02.06.2017
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1701 1. Попълване на култури чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини- пролет 2017 год.2. Временно съхранение на фиданки3. Първо отглеждане на 2, 3 и 4 год. култури4. Второ отглеждане- зазимяване на 2, 3 и 4 год. култури 22297 Открит конкурс
10.03.2017
29.03.2017 29.03.2017
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1702 1. изваждане сортиране и опаковане на фиданки- пролет 2017 год., 2. Попълване на култури чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини- пролет 2017 год., 3. Временно съхранение на фиданки4. Първо отглеждане на 2, 3, 4 и 5 год. фиданки5. Второ отглеждане- зазимяван 18488 Открит конкурс
10.03.2017
29.03.2017 29.03.2017
ДГС Сливница dgs-slivnica@abv.bg 1705 Отглеждане на млади насажденения и култури без материален добив на територията на ТП "ДГС Сливница" 1820 Открит конкурс
03.08.2017
26.09.2017 26.09.2017
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1704 Почистване, почвоподготовка, ръчно садене и отглеждане на тополови фиданки на територията на ТП "ДГС Сливница", на площ от 50 дка. 21457 Открит конкурс
01.09.2017
19.09.2017
ДГС София dlsofia@nug.bg 1702 Попълване на горски култури-100, 44 дка, Първо отглеждане на горски култури - 269, 10 дка, Косене - 269, 10 дка, Второ отглеждане на горски култури - 259, 72 дка. 37004 Открит конкурс
14.02.2017
06.03.2017 06.03.2017
ДГС София dlsofia@nug.bg 1703 Попълване на горски култури - 12, 74 дка, Първо отглеждане на горски култури - 33, 5 дка, Косене - 33, 5 дка, Второ отглеждане на горски култури - 33, 5 дка 4158 Открит конкурс
14.02.2017
06.03.2017 06.03.2017
ДГС София dlsofia@nug.bg 1704 Попълване на горски култури - 77, 69 дка, Първо отглеждане на горски култури - 157, 5 дка, Косене - 157, 5 дка, Второ отглеждане на горски култури - 136, 5 дка. 25538 Открит конкурс
14.02.2017
06.03.2017 06.03.2017
ДГС София dlsofia@nug.bg 1705 Попълване на горски култури - 13, 22 дка, Първо отглеждане на горски култури - 54, 50 дка, Косене - 54, 50 дка, Второ отглеждане на горски култури - 9 дка. 4755 Открит конкурс
14.02.2017
06.03.2017 06.03.2017
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1702 1.Попълване на топола в дупки 80/802.Отглеждане на двугодишни култери 4126 Открит конкурс
28.02.2017
16.03.2017 16.03.2017
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1703 1. Попълване на култури/ЧБ/2.Отглеждане на тригодишни култури 825 Открит конкурс
28.02.2017
16.03.2017 16.03.2017
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1711 Кастрене: 1.Опрация- Кастрене на клони от земята с ръчен инструмент, 2. Операция - Намазване на отрезите с предпазни материали, 3. Операция - Събиране на отсечените клони, 2064 Открит конкурс
11.07.2017
27.07.2017 27.07.2017
ДГС Тетевен 0678 30 21 dlteteven@nug.bg 1701 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - отдел 1100 "в1" землище с.Батулци, община Ябланица 1998 Открит конкурс
09.03.2017
28.03.2017 28.03.2017
ДГС Трън 07731 2136 dgs_tran@abv.bg 1703 Възлагане на лесокултурна дейност - механизирани дейности по производство на посадъчен материал в обект № 1703, подотдел 199-6 (Държавен горски разсадник „Блато”), землище на гр. Трън 1252 Открит конкурс
04.04.2017
20.04.2017 20.04.2017