1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИЛесокултурни мероприятия
- Година 2018 - 102 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Арамлиец dlsaramliec@abv.bg 1801 Възлагане на лесокултурни дейности-попълване на двегодишни горски култури, временно съхраняване на фиданки, първо отглеждане на две и тригодишни култури, второ отглеждане на двегодишни култури в обект № 1801 3865 Открит конкурс
17.03.2018
04.04.2018 04.04.2018
ДЛС Дикчан ddssatovcha@nug.bg 1801 1. Оран в горски разсадници "Луковица", " Палашева река" и "Кору дере"-пролет и есен.2. Фрезоване в горски разсадници Луковица", " Палашева река" и "Кору дере"-пролет и есен.Обща площ 30 дка. 1800 Открит конкурс
22.05.2018
22.05.2018 22.05.2018
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1801 1.Попълване горски култури, ръчно садене на фиданки с меч на Колесов и временно съхраняване на фиданки-23дка за 2339, 12 лв.2.Отглеждане на двегодишни горски култури/първо-плевене, трето -изрязване на плевелите/-230 дка за 15148, 20 лв 17487 Конкурс
23.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1802 „ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ И КУЛТУРИ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ- ОСВЕТЛЕНИЕ В ПОДОТДЕЛИ: 190”ф”, 241”р”, 241„щ”, 246”з”- 100 ДКА 6854 Конкурс
19.08.2018
04.09.2018 04.09.2018
ДЛС Осогово ddsosogovo@abv.bg 1803 1.Почистване на площи за залесяване -изгаряне на събраната вършина в подотдели 189з, 204я, 213м, н, 214л1, с1, 246а, 260и1 на площ 110 дка за 1412, 08 лв.2.Подготовка на почвата за залесяване -направа на ръчни тераси в подотдели 189з, 204я, 213м, н, 214л1, с1, 246а, 260 59778 Конкурс
05.10.2018
23.10.2018 23.10.2018
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1705 залесяване садене на бб фиданки с подобрен меч на Колесов -65дк -7755лвпоълване на горски култури 41дка -5574лвотглеждане на корски култури 382дка -19132лв 32461 Собствени работници   28.03.2018 28.03.2018
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1801 почистване на площи за залесяване 11дка 810лвпочвоподготовка 15дка- 4765 5575 Собствени работници   28.03.2018 28.03.2018
ДГС Белица 07444 23 16 dlbelica@nug.bg 1802 отгледни сечи без материален добив 98дка- 5665 5665 Собствени работници   28.03.2018
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1803 поддържане на минерализовани ивици 10428лм -12648лв 12648 Собствени работници   28.03.2018
ДГС Белица dlbelica@nug.bg 1804 подпомагене на естественото възобновяване 88дка- 5969лв 5969 Собствени работници   28.03.2018
ДГС Белово dlbelovo@nug.bg 1801 попълване на две годишни горски култури - 46 дка, отглеждане на горски култури две годишни 450 дка, отглеждане на пет годишни горски култури - 30 дка. 28079 Открит конкурс
26.03.2018
10.04.2018 10.04.2018
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1802 генеративни градини 59 дка, формиране на корони, изсичане на издънки, третиране с хербициди, борба с нежелана растителност с раундъп. 14025 Открит конкурс
26.03.2018
10.04.2018 10.04.2018
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1801 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1801, подотдел 69-10, землище на с. Бабица, общ. Брезник 27498 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1802 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1802, подотдели: 19т, 19у, землище на гр. Брезник, общ. Брезник 19730 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Брезник 07751 3888 dgsbreznik@abv.bg 1803 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 1803, подотдел 68в, землище на с. Гоз, общ. Брезник 14677 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Брезник 077513888 dgsbreznik@abv.bg 1805 Възлагане на лесокултурна дейност - почистване на площи и подготовка на почвата за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури в обект № 1805, подотдели: 20и, 20к, землище на с. Долни Романци, общ. Брезник 45475 Открит конкурс
03.10.2018
19.10.2018 19.10.2018
ДГС Гърмен dlgarmen@nug.bg 1803 1.Залесяване-ръчно садене на игл.фиданки с МК и съхраняване- 22 дка- 1368, 10 лв.2.Попълване на 1 и 2 годишни игл. култури с МК и съхраняване -63 дка- 3863, 71 лв.3.Първо отглеждане на едногодишни гор.култури-24дка-1293, 05лв4.Второ отглеждане на едногодишни 20971 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnitca@nug.bg 1801 Попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС "Дупница". 18480 Открит конкурс
28.02.2018
16.03.2018 16.03.2018
ДГС Дупница 0701 5 13 80 dldupnica@abv.bg 1802 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на култури. 59348 Открит конкурс
25.09.2018
09.10.2018 09.10.2018
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1801 Отглеждане на тригодишни горски култури - първо и второ отглеждане /зазимяване/ - 600 дка. 26999 Открит конкурс
19.03.2018
25.04.2018 25.04.2018
ДГС Елешница 07446 664 dleleshnitsa@nug.bg 1804 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - прочистка на територията на ТП "ДГС Елешница" - 141 дка. 8368 Открит конкурс
17.04.2018
25.07.2018 25.07.2018
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1803 Отгледни мероприятия в генеративни градини - селекция, оформяне на короните, почистване от самосев и издънки - 26 дка. 6645 Открит конкурс
20.06.2018
11.07.2018 11.07.2018
ДГС Елешница dleleshnitsa@nug.bg 1802 Поддръжка на съществуваща минерализована ивица - 7500 лм . 8408 Собствени работници   02.07.2018 02.07.2018
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1802 Почистване на площи и изгаряне на вършината - 11 дка, почвоподготовка - маркиране и направа на р. тераси - 4400 лм, залесяване - 11 дка с 6 000 бр. фиданки, попълване - 39 дка със 17 750 бр. фиданки, отглеждане на 1 год. г. култури - 3 пъти /33дка/, отгл. 34689 Открит конкурс
23.02.2018
13.03.2018 13.03.2018
ДГС Елин Пелин 072566001 dlelin_pelin@abv.bg 1805 Механизирана обработка на почвата в Държавен горски разсадник "Герена" 1874 Открит конкурс
18.09.2018
02.10.2018 02.10.2018
ДГС Елин Пелин dlelin_pelin@abv.bg 1804 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 95 дка осветление и прочистка. 4763 Открит конкурс
19.09.2018
05.10.2018 05.10.2018
ДГС Етрополе dletropole@abv.bg 1801 Попълване на култури - 27 дкаПърво отглеждане на двегодишни култури - 80 дкаВторо отглеждане на двегодишни култури - 80 дка 9515 Открит конкурс
17.03.2018
03.04.2018 03.04.2018
ДГС Земен 07741 23 18 dlzemen@nug.bg 1801 Ръчно садене на фиданки с моторен свредел, първо, второ и трето отглеждане на едногодишни култури в подотдели 194"р1", 194"и1", 271"м1" 8198 Открит конкурс
01.03.2018
07.03.2018 07.03.2018
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1802 Първо и второ отглеждане на двегодишни култури-окопаване на горски култури в площадки в подотдел-15-"я" 12567 Открит конкурс
04.04.2018
20.04.2018 20.04.2018
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1803 Първо и второ отглеждане на тригодишни култури-окопаване на горски култури в площадки в подотдел-21-"ш1" 10633 Открит конкурс
04.04.2018
20.04.2018 20.04.2018
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1804 Първо и второ отглеждане на двегодишни култури-окопаване на горски култури в площадки в подотдели-32-"з", 215-"з1", 194-"з2" 7525 Открит конкурс
04.04.2018
20.04.2018 20.04.2018
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1801 окосяване на плевели с коса, оран еднопосочна с тракторни плугове в горски разсадник «Полето» 249 Открит конкурс
04.09.2018
21.09.2018 21.09.2018
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1805 „ ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ, ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ, ПЪРВО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ КУЛТУРИ-ОКОПАВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ В ПЛОЩАДКИ, ВТОРО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ КУЛТУРИ-ОКОПАВАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ В ПЛОЩАДКИ, ТРЕТО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШ 53273 Открит конкурс
04.09.2018
21.09.2018 21.09.2018
ДГС Земен dlzemen@nug.bg 1806 Отглеждане на млади насаждения без материален добив в подотдел 50-"ш". 2181 Открит конкурс
06.10.2018
24.10.2018 24.10.2018
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 18001 1. Попълване на горски култури в отд.15"ж", 36 "в"., 2. Отглеждане на тригодишни горски култури в отд.15"ж", 36 "в". 9905 Открит конкурс
06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 18002 1. Попълване на горски култури в отд. 476 "д", 2. Отглеждане на тригодишни горски култури в отд. 476 "д". 6493 Открит конкурс
06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 18003 1. Попълване на горски култури в отд. 36 "2", 401 "4", "6", 2. Отглеждане на двегодишни горски култури в отд. 36 "2", 401 "4". 14458 Открит конкурс
06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман 07242546 dlihtiman@nug.bg 18004 1. Попълване на горски култури в отд.36 "2", 59 "к", 2. Отглеждане на двегодишни горски култури в отд. 36 "2", 59 "к", 5802 Открит конкурс
06.03.2018
22.03.2018 22.03.2018
ДГС Ихтиман dlihtiman@nug.bg 18005 "Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 619дка" 26600 Открит конкурс
20.03.2018
05.04.2018 05.04.2018
ДГС Костенец dlkostenec@nug.bg 1801 Почвоподготовка - пролет 2018 год., съхранение на фиданки, отваряне на дупки с моторен свредел, залесяване след моторен свредел, ограждане култури, първо, второ и трето отглеждане на едногодишни култури-2018 год., попълване на култури, първо отглеждане на д 6796 Открит конкурс
21.03.2018
20.03.2018
ДГС Костенец dlkostenec@nug.bg 1802 Възлагане на дейности "Почистване площи за залесяване, маркиране на площта, направа на ръчни тераси за залесяване в подотдели 232- в1, 239- н1, 299- в1, 299- о2, 363- ж 2955 Открит конкурс
01.08.2018
17.08.2018
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1803 ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ – 14 дкаПърво отглеждане на едногодишни култури – 2018 г. - Окопаване на топола2018г. /7дка/Филизене на топола 2018 г. /7 дка/Първо отглеждане на двегодишни култури – 2018 г. – окопаване на топола 2018 г. /7 дка/Второ отглежда 11249 Открит конкурс
21.02.2018
09.03.2018 09.03.2018
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1805 ПОПЪЛВАНЕ – ПРОЛЕТ 2018 Г.Садене на фиданки с малки дупки, отворени с моторен свределВременно съхраняване на фиданкиОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ 2018 Г.Първо отглежданеПърво отглеждане на двегодишни игл. култури – 2018 г. - окопаванеПърво отглеждане на двегодишн 18910 Открит конкурс
21.02.2018
09.03.2018 09.03.2018
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1808 място за извършване на дейностите, отдел, подотдел2 «б», «д», 3 «г»ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2018 Г.ЗАЛЕСЯВАНЕ - ЕСЕН 2018 Г.ОГРАЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ 2018 Г. – направа на двуредова оградаОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ – 2019 Г. 51390 Открит конкурс
22.08.2018
10.09.2018 10.09.2018
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1810 място за извършване на дейностите, отдел, подотдел64 „б”, „з”, 65 „а”, „б”, „в”, „г” ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2018 Г.ЗАЛЕСЯВАНЕ - ЕСЕН 2018 Г.ОГРАЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ 2018 Г. – направа на двуредова оградаОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ – 2019 Г. 53214 Открит конкурс
22.08.2018
10.09.2018 10.09.2018
ДГС Кресна dlkresna@nug.bg 1811 място за извършване на дейностите, отдел, подотдел63 «г»ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2018 Г.ЗАЛЕСЯВАНЕ - ЕСЕН 2018 Г.ОГРАЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ 2018 Г. – направа на двуредова оградаОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ – 2019 Г. 51331 Открит конкурс
22.08.2018
10.09.2018 10.09.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1806 Поддържане на стари минерализовани ивици 4800 Собствени работници   02.04.2018
ДГС Кресна 07433 22 64 dlkresna@nug.bg 1807 Добив на репродуктивни материали 1531 Собствени работници   20.02.2018
ДГС Кюстендил 0888310422 dgskustendil@abv.bg 1801 Попълване на 2 и 3 годишни горски култури-24 декара.Отглеждане на 2 и 3 годишни култури/ първо и следващо/-454 декара 30000 Открит конкурс
01.03.2018
19.03.2018 19.03.2018
ДГС Кюстендил 078986969 dgskustendil@abv.bg 1802 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветление- 809-л, 850-з, 853-н, 37 а1, 122-а1, 122-я, 127-н, 79-и1- общо 110 дка 8723 Открит конкурс
03.07.2018
23.07.2018 23.07.2018
ДГС Кюстендил 078986969 dgskustendil@abv.bg 1803 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - осветления-128-х, 129-в, 132-у, 23-е, 23-к, 25-а-общо 105 дка 8911 Открит конкурс
03.07.2018
23.07.2018 23.07.2018
ДГС Кюстендил dgskustendil@abv.bg 1804 Почистване на площи за залесяване, маркиране на площта и направа на ръчни тераси, ръчно садене на фиданки с меч на Колесов и отглеждане на едногодишни горски култури 31598 Открит конкурс
05.10.2018
23.10.2018 23.10.2018
ДГС Кюстендил dgskustendil@abv.bg 1805 Почистване на площи за залесяване, маркиране на площта и направа на ръчни тераси, ръчно садене на фиданки с меч на Колесов и отглеждане на едногодишни горски култури 37571 Открит конкурс
05.10.2018
23.10.2018 23.10.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1801 1.Ръчно садене на фиданки с подобреният меч на колесов-попълване на култури, 2.Съхраняване на фиданки, 3. Ръчно плевене и разрохкване на почвата по редовете в културите. /първо отглеждане на двегодишни култури/, 4. Ръчно плевене и разрохкване на почвата п 8518 Открит конкурс
01.03.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Места 074409 265 dlmesta@nug.bg 1804 Отглеждане на млади насаждения без материален добив на територията на ТП "ДГС Места" 5998 Открит конкурс
14.08.2018
30.08.2018 30.08.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 18001 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури 40206 Открит конкурс
07.03.2018
23.03.2018 23.03.2018
ДГС Невестино 078 55 10 14 dlnevestino@nug.bg 18002 Почистване, почвоподготовка, ръчно садене и отглеждане на горски култури 44667 Открит конкурс

01.11.2018 01.11.2018
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 18 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I. Отглеждане на култури1. Отглеждане на 1г. култура-окопаване на т 58121 Открит конкурс
04.07.2018
19.07.2018 19.07.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1802 предмет на конкурса - лесокултурни дейности, мяркаколичество, срок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ВЪНШНИ УСЛУГИ – РАЗСАДНИК - механизирано ххх- 3499, 20лвОранДка50, 0015.09.2018 г. – 30.09.2018 г. -1920, 00лвФрезован 3499 Открит конкурс
10.08.2018
27.08.2018 27.08.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1803 предмет на конкурса – лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, в датистойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2018 Г.Изкореняване 195-ж, 195-и, 198-а, 198-б, 198-в, 44074 Открит конкурс
30.09.2018
15.10.2018 15.10.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1801 Попълване на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 2142 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1802 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 10810 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1803 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 9026 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1804 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІV ГСУ Копривщица 12880 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1805 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в ІІІ ГСУ Челопеч 2870 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1806 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 7615 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1807 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 4599 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1808 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 4852 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1809 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в І ГСУ Мирково 3478 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1810 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в V ГСУ Душанци 3474 Открит конкурс
07.02.2018
23.02.2018 23.02.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1816 Почистване на площи за залесяване и подготовка на почвата в І ГСУ Мирково, ІІ ГСУ Петрич, ІІІ ГСУ Челопеч и V ГСУ Душанци 25382 Открит конкурс
25.09.2018
10.10.2018 10.10.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1817 Почистване на площи за залесяване и подготовка на почвата в ІV ГСУ Копривщица 14587 Открит конкурс
25.09.2018
10.10.2018 10.10.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1818 Почистване на площи за залесяване и подготовка на почвата в ІV ГСУ Копривщица 22033 Открит конкурс
25.09.2018
10.10.2018 10.10.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1819 Почистване на площи за залесяване и подготовка на почвата в ІV ГСУ Копривщица 15427 Открит конкурс
25.09.2018
10.10.2018 10.10.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1820 Почистване на площи за залесяване и подготовка на почвата в ІV ГСУ Копривщица 25032 Открит конкурс
25.09.2018
10.10.2018 10.10.2018
ДГС Пирдоп 071815151 dgspirdop@abv.bg 1821 Почистване на площи за залесяване и подготовка на почвата в ІV ГСУ Копривщица 12238 Открит конкурс
25.09.2018
10.10.2018 10.10.2018
ДГС Първомай dlparvomai@nug.bg 1800 І.Почистване на площи за залесяване в отдел/подотдел 151-1 - 3 дка на стойност 304 лева.ІІ.Почвоподготовка/направа на ръчни тераси/ в отдел/подотдел 151-1 - на стойност 7130 лева.|||..Садени на фиданки в ръчни тераси отдел/подотдел 151-1, 282-б - на стойн 29068 Открит конкурс
26.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС Радомир dgsradomir@abv.bg 1801 1.Попълване на култури - 3 256, 91 лв.2. Първо и второ отглеждане на две годишни култури - 15 038, 42 лв.3. Първо отглеждане на три годишни култури - 5 891, 60 лв.4. Почистване на сечища - 984, 81 лв.5. Направа на ръчни тераси - 6 486, 30 лв. 31658 Открит конкурс
26.02.2018
16.03.2018 16.03.2018
ДГС Разлог DDSRazlog@nug.bg 1801 Попълване на горски култури и отглеждане на горски култури. 13947 Открит конкурс
22.02.2018
14.03.2018
ДГС Рилски манастир 0885296082 1801 1.ЗАЛЕСЯВАНЕ-20 ДКА-ръчно садене на 7300 бр фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов 2.ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ-22, 2 дка-ръчно садене на 6720 бр. фиданки в цепнатини с подобрен меч на Колесов 3.ОТГЛЕЖДАНЕ НА 1, 2, 3 годишни КУЛТУРИ -328дка-при схема-3*3*2- 29546 Открит конкурс
26.02.2018
13.03.2018 13.03.2018
ДГС Рилски манастир 07054 20 40 1803 1.почвоподготовка-есен-30 дка-почистване на площи-направа на тераси с ръчни инструменти2.залесяване - пролет 2019 год.-30 дка-временно съхранение на фиданки-садене на фиданки3.отглеждане на 1 год.култури-2019 год.-1-во и 2-ро отглеждане -ръчно плевене и р 17026 Открит конкурс

09.10.2018 09.10.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1801 Залесяване, попълване култури и отглеждане култури 33845 Открит конкурс
22.02.2018
12.03.2018 12.03.2018
ДГС Симитли dlsimitli@nug.bg 1805 Генеративни градини-оформяне на корони, почистване на самосев и издънки. 20162 Открит конкурс
14.05.2018
30.05.2018 30.05.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1807 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на култури 111865 Открит конкурс
24.08.2018
12.09.2018 12.09.2018
ДГС Симитли 0748 7 21 96 dlsimitli@nug.bg 1808 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване, отглеждане на култури 50550 Открит конкурс
24.08.2018
12.09.2018 12.09.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1801 1. Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини- пролет 2018 год., 2. Временно съхранение на фиданки, 3. Първо отглеждане на 2-3 год. култури, 4. Второ отглеждане- зазимяване на 2-3 год. култури. 7240 Открит конкурс
28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1802 1. Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини, пролет 2018 год, 2. Временно съхранение на фиданки, 3. Първо отглеждане на 2, 3 и 4 год. култури, 4. Второ отглеждане- зазимяване на 2 год. култури. 13815 Открит конкурс
28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1803 1. Ръчно садене на тополови фаданки в дупки 60/60/60 - пролет 2018 год., 2. Попълване на култури, чрез ръчно садене на фиданки в дупки- пролет 2018 год., 3. Временно съхранение на фиданки, 4. Първо отглеждане на тополови кутури, 5. Второ отглеждане- зазимяван 2778 Открит конкурс
28.02.2018
19.03.2018
ДГС Сливница 0888612194 dgs-slivnica@abv.bg 1804 1. Почистване площи за залесяване- пролет 208 год., 2. Направа на ръчни площадки- пролет 2018 год., 3. Ръчно садене на фиданки с меч на колесов в цепнатини- пролет 2018 год., 4. Временно съхранение на фиданки, 5. Първо отглеждане на едногодишни култури, 6. Вто 6543 Открит конкурс
28.02.2018
19.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1803 попълване на горски култури-124, 1 дкапърво отглеждане на горски култури-248, 5 дкакосене-248, 5 дкавторо отглеждане на горски култури-71, 0 дка 28911 Открит конкурс
27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1804 попълване на горски култури-7, 47 дкапърво отглеждане на горски култури-84, 22 дкакосене-84, 55 дкавторо отглеждане на горски култури-2 дка 7140 Открит конкурс
27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1805 попълване на горски култури-23, 06 дкапърво отглеждане на горски култури-47 дкакосене-47 дкавторо отглеждане на горски култури-47 дка 4167 Открит конкурс
27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София dlsofia@nug.bg 1806 попълване на горски култури-29, 71първо отглеждане на горски култури-63, 5 дкакосене-63, 5 дкавторо отглеждане на горски култури-9, 5 дка 6191 Открит конкурс
27.02.2018
15.03.2018 15.03.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1807 Отглеждане на млади насаждения без материален добив-175 дка. 6000 Открит конкурс
05.09.2018
20.09.2018 20.09.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1808 Почистване - 49, 5 дкаПочвоподготовка - 49, 5 дкаЗалесяване - 49, 5 дкаПърво отглеждане - 49, 5 дкаКосене - 49, 5 дкаВторо отглеждане - 49, 5 дка 22788 Открит конкурс
20.09.2018
05.10.2018 05.10.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1809 Почистване - 103, 0 дкаПочвоподготовка - 103, 0 дкаЗалесяване - 103, 0 дкаПоливане - 103, 0 дкаПърво отглеждане - 103, 0 дкаКосене - 103, 0 дкаВторо отглеждане - 103, 0 дка 31136 Открит конкурс
20.09.2018
05.10.2018 05.10.2018
ДГС София 029818563 dlsofia@nug.bg 1810 Почистване - 55, 0 дкаПочвоподготовка - 55, 0 дкаЗалесяване - 55, 0 дкаПоливане - 55, 0 дкаПърво отглеждане - 55, 0 дкаКосене - 55, 0 дкаВторо отглеждане - 55, 0 дка 17553 Открит конкурс
20.09.2018
05.10.2018 05.10.2018
ДГС Струмяни 07434 31 19 dgs_strumjani@abv.bg 1818 1.Кастрене на клони и отстраняване на двойни върхове, 2.Изсичане на издънки с моторен храсторез: наклон на терена 15градуса - среден диаметър на отреза 3-6 см. 8705 Открит конкурс
15.05.2018
31.05.2018 31.05.2018
ДГС Трън 07731 2136 dgs_tran@abv.bg 1801 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 1801, подотдели: 106з1, землище на с. Кожинци, 179р, землище на с. Бохова, 244п1, землище на гр. Трън, 336ф, землище на с. Велиново, общ. Трън 10549 Открит конкурс
25.04.2018
11.05.2018 11.05.2018
ДГС Трън 07731 2136 dgs_tran@abv.bg 1802 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 1802, подотдели: 336ф, землище на с. Велиново, общ. Трън 54 Открит конкурс
25.04.2018
11.05.2018 11.05.2018
ДГС Трън 07731 2136 dgs_tran@abv.bg 1803 Възлагане на лесокултурна дейност - механизирани дейности по производство на посадъчен материал в обект № 1803, подотдел 199-6 (Държавен горски разсадник „Блато”), землище на гр. Трън 1018 Открит конкурс
25.04.2018
11.05.2018 11.05.2018
ДГС Трън dgs_tran@abv.bg 1804 Възлагане на лесокултурна дейност - почистване на площи и подготовка на почвата за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури в Обект № 1804, подотдел 495ф, землище на с. Докьовци, общ. Трън 10585 Открит конкурс
08.10.2018
24.10.2018 24.10.2018