1 2 3 4 5 6 7 8 9

НачалоЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 33 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.


НОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
25/06/2015
ЮЗДП ПРЕКРАТИ ДОГОВОРА С ФИРМАТА, ИЗВЪРШВАЩА ДЪРВОДОБИВ В МЕСТНОСТТА ПАПРЕНИЦА


ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
17/06/2015
ПОРЕДЕН СБЛЪСЪК МЕЖДУ ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ И НАРУШИТЕЛИ В „ДГС САМОКОВ”


ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
12/06/2015
Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост ТП „ДГС Кресна”, гр. Кресна към ”Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград,