1 2 3 4 5 6 7 8 9

НачалоЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 33 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.


НОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
28/04/2016
ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ УСТАНОВИ НАРУШЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ДГС ПЕТРИЧ”


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
26/04/2016
ДВАМА СИСТЕМНИ НАРУШИТЕЛИ СА ЗАДЪРЖАНИ ПРИ СЪВМЕСТНА АКЦИЯ НА ЮЗДП, ТП „ДГС РАЗЛОГ” И РУП- РАЗЛОГ


О Б Я В Л Е Н И Е
25/04/2016
На основание чл. 34, ал. 3 от Закона за горите (обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011 г, в сила от 09.04.2011 г.), заповед РД 49-118/24.03.2016 г. на министъра на земеделието и храните Открива процедура по провеждането на търг за продажба на поземлен имот в горски територии - частна държавна собственост