1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НачалоЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 35 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.
 

Съобщение до собствениците на горски територии


„Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите”


ПРОТОКОЛ
на назначената комисия към "ЮЗДП" ДП разгледала подадените заявления от частни собственици за закупуване на горски територии от държавното предприятие.  

 

СПИСЪК
на класираните подадени заявления  за имоти, собственост на физически лица, предложени  за закупуване  от "ЮЗДП" ДП. 


 
НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ
01/12/2016
На основание на Заповед № РД-07-1187/25.10.2016 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот - частна държавна собственост, ведно с прилежащ терен, представляващ част от поземлен имот (ПИ) – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, териториално поделение „Държавно горско стопанство Кресна”


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
23/11/2016
ДИРЕКТОРЪТ НА „ДГС ПЕТРИЧ” ИНЖ. СТОЯН ДЪГАЛОВ Е ОСВОБОДЕН ОТ ДЛЪЖНОСТ


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
22/11/2016
НЕЗАКОННА СЕЧ В „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ДИКЧАН”