1 2 3 4 5 6 7 8 9

НачалоЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 33 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.


НОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
06/02/2016
ПРОВЕРКА НА ЮЗДП НЕ ПОТВЪРДИ ИЗНЕСЕНИТЕ ФАКТИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „БАЛКАН” СРЕЩУ ЮРИСКОНСУЛТА НА ТП „ДГС ГЪРМЕН”


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ
04/02/2016
СРЯЗАХА ГУМИТЕ НА СЛУЖЕБНАТА КОЛА НА ДИРЕКТОРА НА „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ”


ОТКРИТ КОНКУРС
04/02/2016
" ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейностите: добив на прогнозни количества маркирана дървесина, раздробяване на клони и храсти и почистване на определената територия , собственост на „ Аурубис България ” АД."