1 2 3 4 5 6 7 8 9

НачалоЮгозападно държавно предприятие


 „Югозападно държавно предприятие” ДП


е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. 
Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 33 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.


НОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
23/10/2014
„ДГС СОФИЯ” С ОНЛАЙН СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ НА ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ


О Б Я В Л Е Н И Е
21/10/2014
Обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Самоков, гр.Самоков към 'Югозападно държавно предприятие' ДП, гр. Благоевград,


О Б Я В Л Е Н И Е
21/10/2014
Oбявява процедура-търг с тайно наддаване за отдаване под наем по реда на глава V от ППЗДС, за срок от десет години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на ТП „Държавно горско стопанство Тетевен”